ปฏิทินการศึกษา 2559 โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี รายการ
วัน/เดือน/ปี รายการ

27 มีนาคม 2560 - 28 เมษายน 2560

กิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

9 เมษายน 2560

เจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 24 ณ วัดบ้านขุน  ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

18 เมษายน 2560

ภาคเช้า - พิธีดำหัวรดน้ำผู้บริหาร ตัวแทนผู้ปกครอง  ณ โรงเรียนพิงครัตน์ 

ภาคบ่าย - นักเรียนเล่นน้ำสงกรานต์

28 เมษายน 2560

ปิด Summer Course เด็ก ๆ ทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน