ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี
วันที่ 12 ก.ค. 65 ทางรร.ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่นักเรียน เพื่อทราบภาวะสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอันจะนำไปสู่แนวทางในการรักษาหรือแก้ไขภาวะสุขภาพทางร่างกายของนักเรียนได้อย่างทันท่วงที
เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้น
ช่วงวันที่ 7-10 ก.ค. 65 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีภาษาเยอรมันขนาดสั้นซึ่งเป็นผลงานจากอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการนำเสนอละครเวทีที่มีแก่นเรื่องเกี่ยวการเผชิญหน้าและรับมือกับความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 8 ก.ค.2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา โรงเรียนพิงครัตน์ จึงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยมีคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดเกตการาม นักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาได้ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดสันป่าข่อย เพื่อเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี อีกทั้งร่วมสืบสานประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบไป
ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
วันที่ 7 ก.ค. 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิงครัตน์ ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อให้นักเรียนสืบความเป็นชาวพุทธตามตระกูลต่อไป ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมี ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล และ ด.ญ. ปลายฝน วรรณสอน ได้รับทำหน้าที่ผู้นำร้องเพลงอาสาฬหบูชา เพลงกองทัพธรรม
...อ่านข่าวทั้งหมด  
pingkarattana-ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

อ.สายพิณ สุคันธา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

pingkarattana-ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ไพรวัลย์ แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน


...แสดงทั้งหมด...