โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :ม.6
รางวัลที่ได้รับ :
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนารดา ชาญไววิทย์ และ นางสาวอารดา เกียรติศิริโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขันพูด ในหัวข้อNachhaltigkeit und unser Leben – ความยั่งยืนกับชีวิตของเรา” ในวันภาษาเยอรมัน Tag der deutschen Sprache
จัดโดยสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทยและสถาบันเกอเธ่อ ประเทศไทย
โดย : admin