โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : -
ชื่อ-นามสกุล : -
ระดับชั้น :-
รางวัลที่ได้รับ :
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 สรุปผลการแข่งขันดังนี้
1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ระดับ ทอง ได้แก่ ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ได้ลำดับที่ 4 ระดับ ทอง ได้แก่ ด.ญ. มาตา มัตถิตะเตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
3. การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ทอง ได้แก่ น.ส. ศิรประภา ยะวิลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ได้ลำดับที่ 6 ระดับ ทอง ได้แก่ ด.ญ. จิรา ทาตะรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ( ประเภททีม ) ได้ลำดับที่ 5 ระดับ เงิน ได้แก่ ด.ช.ภาคูมิ ทองพรรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , ด.ช. รัชชานนท์ เฉลิมศุภาคุณ , ด.ช.ปรินทร์วัฒน์ วงศพิทักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ( ประเภททีม ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ได้แก่ 1. น.ส. อลีนตา ยาวิราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2. น.ส. จิตตาภา มหามิตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ( ประเภททีม ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับทอง ได้แก่ 1. นายวัชรนันท์ วลีชัยศักดิ์ 2. นายธนรบ นนทีนพกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3. ด.ช.เตชิต อุปมา 4. ดญ พิชญา ลิ้มศักดากุล 5. ดช.อิทธิพัทธิ์ พันธ์เครือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : admin