โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1771, 1962, 1987
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ. เพียรภาวี อินทรสูต , ด.ญ. สุภญาณี จิตระออน และ ด.ญ. จิรา ทาตะรัตน์
ระดับชั้น :ม.3
รางวัลที่ได้รับ :
ขอแสดงความยินดี กับ ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา จากวัสดุรีไซเคิล ภายใต้การดูแลของคุณครูอุทัย ตันกุระ (ประกาศผลเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565) จัดโดย Big C สาขาดอนจั่น
โดย : admin