โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

รหัสนักเรียน : 1627
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ภิญญดา เฉลิมศุภากุล
ระดับชั้น :ป.6
รางวัลที่ได้รับ :

ได้รับรางวัลดีเด่น จากการประกวดผลงานศิลปกรรมของนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ หัวข้อ “พระกนิษฐาธิราชเจ้า” จัดโดย วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดย : admin