โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วันวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  20  ม.ค. 2558   จากการแข่งขันงานวันวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ณ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   โดยมีนักเรียนพิงรัตน์คว้ารางวัลต่างๆ  ดังนี้

 ชื่อ – สกุล นักเรียน

อันดับที่

รางวัลที่ได้รับ

น.ส. อะยะ  อิวาซากิ  

 

ชนะเลิศ

การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น

น.ส.ครองขวัญ  เจียรวัฒนกนก , น.ส. นภสร จรจ่อง  และ

น.ส.มานิตา   ชลายน

รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขัน English  Proficiency  Test   จากผู้เข้าแข่งขัน  6  ทีม

นายชาติชาย   เชหมือกุ 

 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันคิดเลขเร็วและเชาว์ปัญญา 

นายธรรมชาติ  จันทรประสิทธิ์ , นายพีรณัฐ  เทอเทียนวงษ์ , นายชนุพงษ์  มหาเกียรติคุณ  และ ด.ญ.ชัญญาภา  วันไชยธนวงค์  

ชนะเลิศ 

การแข่งขันดนตรี  Folk  song

คำเมือง 

นายธรรมชาติ  จันทรประสิทธิ์,นายพีรณัฐ  เทอเทียนวงษ์  ,

ด.ญ.ธัญญ์รวี  พุทธิบุญสวัสดิ์  และ ด.ช. ก้องภพ  จิตรักษ์ 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

การแข่งขันวงสตริงคอมโบ 

น.ส.ชัญญา  นุ่นงาม , น.ส. อภิรญา  ภัทรประสิทธิ์ , น.ส.ณัฎฐนิช  วิชัยดิษฐ , น.ส. พฤกษพร  พฤกษ์ทยานนท์ , น.ส. ภิญญาพัชญ์  ยุ้งแก้ว และ ด.ญ. กุลธิดา สุริยวงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขัน  K – Pop  Cover Dance


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin