โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่  9  ม.ค. 2558  คณะครูโรงเรียนพิงครัตน์   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น   เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ   

             จากคำขวัญวันเด็กในปีนี้   “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”   ซึ่งตรงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ท่านทรงย้ำว่าการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาคนให้เป็น “คนเก่ง” และ “คนดี”ควบคู่กัน คือต้องมี “ความรู้คู่คุณธรรม”  ดังพระบรมราโชวาท ความว่า...“การศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือ ทั้งเก่งทั้งดี   ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อประคับประคองหนุนนำความเก่งให้เป็นไปในทางที่ถูกที่อำนวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์”  ดังนั้น ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันทำหน้าที่ของตนเองในการสรรค์สร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม   เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้   ได้รับการสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลอย่างมากมาย   จึงขอขอบพระคุณ ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนสำคัญทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin