โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
No Image
เรื่อง : งานบุญกฐินล้านนาและงานประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา
วันที่ประกาศ : 14-05-2015

วันที่ 25  ต.ค. 2557   โรงเรียนพิงครัตน์  พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน        ได้ร่วมงานบุญกฐินล้านนาและงานประเพณียี่เป็งสันทรายถวายพุทธบูชา เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา  จากอดีตถึงปัจจุบัน วัดในพระพุทธศาสนามีบทบาทสูงในการกล่อมเกลาจิตใจและปลูกฝังศีลธรรมให้กับคนในสังคม จนกระทั่งมาเป็นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีมีแบบแผนสืบต่อกันมา   วัฒนธรรมนี้เองได้สืบทอดสิ่งดีงามซึ่งเป็นจุดเชื่อมใจของคนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นับเป็นการปลูกฝังความเป็นผู้ให้ เพราะการให้ การเสียสละเป็นพื้นฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักในทางพระพุทธศาสนา ทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ   ธุดงคสถานล้านนา จ.เชียงใหม่


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin