โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่ประกาศ : 20-05-2024

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2566


ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนน ร้อยละ 98.53 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 มีค่าคะแนน ร้อยละ 100 มี ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนพิงครัตน์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยรวมมีผลการประเมิน ร้อยละ 99.71 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนพิงครัตน์ มีผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนพิงครัตน์มีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยรวมมีผลการประเมิน ร้อยละ 87.5 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : Choltipa