โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ประกาศ : 05-01-2023

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ? 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ ? เนตรนารี เพื่อฝึกกระบวนการคิด การปฏิบัติ การแก้ปัญหา จากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนได้ทำกิจกรรมที่ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin