โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ขอแสดงความยินดี
วันที่ประกาศ : 17-03-2021

วันที่ 16 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศได้มอบรางวัล Thailand’s 4.0 Good English Speakers ให้กับนักเรียนที่มีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ได้แก่
ด.ช. พุฒิภัทร มะโนสมุทร ชั้นอนุบาล 1 / ด.ช. เสฎฐวุฒิ ด่านไพบูลย์ ชั้นอนุบาล 2 / ด.ญ. ภคพร คะมาลี ชั้นอนุบาล 3 / ด.ช. วิวิศ เลิศทัศนีย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ด.ช.พีรชา รอดเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ด.ญ. ปลายฝน วรรณสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ด.ช. ชยธร อาริกา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ด.ญ. อิ่มเอม ขัตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นายยิงไท ยาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ด.ช. ธนรบ นนทีนพกร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นายไตรรัตน์ อาซาโนะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / น.ส. ชดาษา มณีจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / น.ส. ณัฐณิชา ทองสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ คุณครูสุทัศนีย์ บุญมี

ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin