โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
วันที่ประกาศ : 01-03-2021

วันที่ 24 ก.พ. 64 คณะครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ที่ได้ประพฤติตน ดำเนินชีวิต ปฏิบัติตามคติพจน์ลูกเสือ “บริการ” โดยตลอดปีการศึกษาทางระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้ใช้วิธีระบบ S O T U S (โซตัส) คือ Seniority (ระบบอาวุโส) Order (ระเบียบ) Tradition (ประเพณี) Unity (ความสามัคคี) และ Spirit (ความมีน้ำใจ) ที่มีลักษณะของความเป็น ‘พี่น้อง’ ที่ผู้เป็นพี่คอยดูแลน้อง ในขณะที่น้องๆ ผู้ได้รับการช่วยเหลือจาก ‘พี่ๆ’ มาปรับใช้แรงเสริมเพื่อพัฒนาตนเอง

ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin