โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : Awards for English Speakers
วันที่ประกาศ : 21-02-2020

วันที่ 19 ก.พ. 63 กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ต่างประเทศ ได้มอบรางวัล Awards for English Speakers โดยพิจารณาจากการพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการร่วมกิจกรรมทางภาษา  มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

ด.ญ.ใจใส ลิ้มศักดากุล ชั้นอนุบาล 1

ด.ช. อลัน เจสัน วีลเลอร์ ชั้นอนุบาล 2 

ด.ญ. นันท์ณภัคร์ กันทะรส ชั้นอนุบาล 3 

ด.ช.กัมปนาท เทพบรรยง ชั้น ป. 1 

ด.ช. พีรชา รอดเจริญ ชั้น ป. 2

ด.ช. ศรราชา กุลชาติชัย ชั้น ป. 3 

ด.ช.วัตน์ชรนาถ ศรีลาชัย ชั้น ป. 4 

ด.ช.ภาคภูมิ ทองพรรณ์ ชั้น ป. 5

ด.ญ.ไออุ่น ขัตติ ชั้น ป. 6

ด.ช.วัชรนันท์ วลีชัยศักดิ์ ชั้น ม. 1

ด.ญ.อภิสรา วงษ์พานิช ชั้น ม. 2 

ด.ช.ภูมิพัฒน์ ฉั่วประเสริฐ ชั้น ม. 3 

นายอาชวิต ไชยกิจ ชั้น ม. 4

นายยู่ เฉิน ชั้น ม. 5

น.ส.รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้น ม. 6 และ 

ครูวรารัตน์ เบ็ญจนิรัตน์


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin