โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ประกาศ : 29-10-2019

โรงเรียนพิงครัตน์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ด.ญ. พิชญา ลิ้มศักดากุล ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ระดับชั้นประถมศึกษา 

ด.ญ. พชรารัก สุวรรณกุล และ ด.ญ. ศิรประภา ยะวิลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

น.ส.สุภัสรา วิริยา และ นายอาชวิต ไชยกิจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ด.ช. ภูริพัฒน์ ฉั่วประเสริฐ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายฉัตรพิศุทธิ์ แจ้งประจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ

ด.ญ. อัญมณี ชาวกัณหา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ น.ส.วริศรา กวีศรศักดิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” 

น.ส.นารดา ชาญไววิทย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายกนก ขัติใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

นายณชพล มหบุญพาชัย และ นายภาคิน ธัญกิรเมธากุล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นายภัทรภูมิ โพธิ์แดง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin