โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : รางวัล 1st Semester?sGood English Speakers (2019)
วันที่ประกาศ : 26-09-2019

โรงเรียนพิงครัตน์เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จในทักษะทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียน ดังนั้น กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการ Thailand’s 4.0 Good English Speakers สำหรับนักเรียนและคณะครู ได้ฝึกปฏิบัติการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตลอดปีการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ได้คัดเลือกนักเรียนและครูที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัล 1st Semester’sGood English Speakers (2019) ได้แก่
1. เด็กหญิงใจใส ลิ้มศักดากุล ชั้นอนุบาล 1
2. เด็กหญิงภคพร คะมาลี ชั้นอนุบาล 2 
3. เด็กหญิงนันท์ณภัคร์ กันทะรส ชั้นอนุบาล 3
4. เด็กชายติณณ์ พิทักษ์ภัคนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5. เด็กชายปุณณ์ อิรนพไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6. เด็กหญิงรสาสิรีย์ ภักดีวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7. เด็กหญิงนทไม้ สตีเว่นส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8. เด็กชายจิรัฏฐ์ ยอดยิ่ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
9. เด็กชายวิทิต อัจฉริยชัยบดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10. เด็กหญิงจงจินต์ พงศ์พิศาลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
11. เด็กหญิงอลีนตา ยาวิราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
12. เด็กหญิงอารดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
13. เด็กชายธนภัทร เชยชมศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
14. นางสาวยาสมีน ไอเยชา ปีดุกซ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
15. นางสาวสุภัสสราวิริยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin