โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่ - ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : Awards for English Speakers 2-2018
วันที่ประกาศ : 12-02-2019

กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ต่างประเทศ มีความมุ่งหวังให้นักเรียนได้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นและใช้ได้ดี เพื่อซึมซับการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษกับการเรียนรู้อย่างได้ผลผ่านการปฏิสัมพันธ์กับครู และเพื่อนๆ ในชั้นเรียน โดยในภาคเรียนนี้มีครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล Awards for English Speakers ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
ด.ญ.ใจใส ลิ้มศักดากุล ชั้นเตรียมอนุบาล/ ด.ช. สกุลเพชร เผ่าทองจีน ชั้นอนุบาล 1/ ด.ช. ภัคพล คะมาลี ชั้นอนุบาล 3 / ด.ช.ปุณณ์ อิรนพไพบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ด.ช. ภัทรชัย พารอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ด.ช. วัตน์ชรนาถ ศรีลาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / ด.ช. ภาคภูมิ ทองพรรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ด.ช. ตฤณภณ ไชยมงคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ด.ช. ภูตะวัน ตามปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ด.ญ. อลีนตา ยาวิราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ด.ญ.จอมขวัญ จอมวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / นายนนทน์ชาติ ทุมนัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / น.ส. รินรดา เกียรติศิริโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นายภูริณัฐ พนาสันติภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูกันยา เอื้อสถิตพงศ์ธร


ติดตามต่อที่ FaceBook :
โดย : admin