โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
วันที่ประกาศ : 03-12-2018

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนพิงครัตน์ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในงานประจำปีของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1.การประกวดคัดลายมือภาษาไทย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2
2.การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3.การแข่งขันชักเย่อ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ( ชาย ) : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. การวาดภาพระบายสีไม้ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
5. การแข่งขันชักเย่อ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย( หญิง ) : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ            อันดับ 2
6.การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
7. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
8.การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ   อันดับ 2
9. การแข่งขันตกแต่งภาพด้วย Photoshop ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
10.การแข่งขันชักเย่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ชาย ) : ได้รับรางวัลชนะเลิศ

11.การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลชนะเลิศ
12. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว (เวทคณิต) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool/
โดย : admin