โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่
เรื่อง : ประกวดวาดภาพ โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน เชียงใหม่ ปี 2561
วันที่ประกาศ : 17-09-2018

ขอแสดงความยินดี ต่อ
เด็กชายชณธร พุทธหน่อแก้ว นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และ เด็กหญิงกัญญาวีร์ คุ้มล้วนล้อม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ได้รับรางวัล ที่ 1 พร้อมเงินทุนการศึกษา 3,000 บาท


เด็กหญิงวริศรา กวีศรศักดิ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 3
ได้รับรางวัล ที่ 1 พร้อมเงิน ทุนการศึกษา 3,000 บาท

เด็กหญิงจิตตาภา มหามิตร นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กหญิงพชรา สุวรรณกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัล ที่ 2 พร้อมเงินทุนการศึกษา 2,000 บาท


ในการเข้าร่วมประกวดวาดภาพ โครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน เชียงใหม่ ปี 2561 หัวข้อ พลเมืองเชียงใหม่ รักษ์วัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลง แสวงหาสัมมาชีพ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2561

 


ติดตามต่อที่ FaceBook :
https://www.facebook.com/pingkarattanaschool
โดย : admin