โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : Xff
ปีที่ได้รับ : Frrrf
ราละเอียด :Ff