โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ชนะเลิศตอบปัญหาธรรมะ
ปีที่ได้รับ : 2562
ราละเอียด :

รางวัลชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษา  จากโครงการการแข่งขันสอบตอบปัญหาธรรมะ โครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม ๔.๐ บ-ว-ร  ดีศรีเวียงพิงค์