โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : เข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบ
ปีที่ได้รับ : 2562
ราละเอียด :

ได้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม ๔.๐ บ-ว-ร  ดีศรีเวียงพิงค์