โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : เข้าร่วมปฏิรูปการศึกษา
ปีที่ได้รับ : 2562
ราละเอียด :

ได้ร่วมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) กับคณะปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่(ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา)