โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน
ปีที่ได้รับ : 2561
ราละเอียด :

มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  เฉลี่ยร้อยละ 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3