โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ชนะเลิศตอบปัญหาธรรมมะทางก้าวหน้า
ปีที่ได้รับ : 2561
ราละเอียด :

รางวัลชนะเลิศ  ประเภทคะแนนรวม  ระดับจังหวัด  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  37