โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ชนะเลิศ สอบ World-PEC ภาคภาษาจีน
ปีที่ได้รับ : 2560
ราละเอียด :

รางวัลชนะเลิศ  โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World Peace Ethics Contest) ภาคภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย