โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : คะแนนสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )  100 คะแนน  จำนวน 1  คน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6