โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ผลการทดสอบ O-NET ระดับเหรียญทองแดง
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET )       ปีการศึกษา  2559  เหรียญทองแดง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ       50 – 50.99