โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ผลการทดสอบ O-NET ระดับเหรียญเงิน
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET ) ปีการศึกษา  2559   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีคะแนนในระดับเหรียญเงิน คะแนนเฉลี่ย              ร้อยละ  60 – 60.99