โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม
ปีที่ได้รับ : 2559
ราละเอียด :

เกียรติคุณดีเด่น  ประเภทโรงเรียนขนาดกลางที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  ในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  จากศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่