โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
ปีที่ได้รับ : 2553
ราละเอียด :

ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับ “ดีมาก”