โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้นทุกปี
ปีที่ได้รับ : 2553
ราละเอียด :

เป็นโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET  วิชา คณิตศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2551 เพิ่มขึ้น  ทุกปี