โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : รางวัลระดับเหรียญเงิน สอบ O-NET
ปีที่ได้รับ : 2552
ราละเอียด :

รางวัลระดับเหรียญเงิน  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (  O – NET )    ระดับประถมศึกษาปีที่  6