โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง
ปีที่ได้รับ : 2552
ราละเอียด :

ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ระดับเหรียญทอง    จากสำนักการ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่