โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : รางวัลระดับเหรียญทองแดง สอบ O-NET
ปีที่ได้รับ : 2551
ราละเอียด :

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET )  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6