โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : รางวัลระดับเหรียญเงิน สอบ O-NET
ปีที่ได้รับ : 2551
ราละเอียด :

รางวัลระดับเหรียญเงิน  จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)  ระดับประถมศึกษาปีที่  6