โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น
ปีที่ได้รับ : 2550
ราละเอียด :

สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นตามนโยบายคุณธรรมนำความรู้และมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เรื่อง  ปฏิรูปเทส  4   จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 1