โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : การประกวดชมรม To Be Number One
ปีที่ได้รับ : 2549
ราละเอียด :

รางวัลชมเชยจากการประกวดชมรม  To  Be  Number  One  เพื่อการก่อตั้งศูนย์เพื่อนใจ    วัยรุ่นในสถานศึกษา