โรงเรียนพิงครัตน์ เชียงใหม่

ชื่อรางวัล : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น ระดับประเทศ
ปีที่ได้รับ : 2548
ราละเอียด :

ได้รับโล่เกียรติยศจากธะไลลามะองค์ที่  14  ประมุขแห่งประชาชนและคณะสงฆ์ทิเบต( ผู้ได้รับรางวัลโนเบล  สาขาสันติภาพ ปี 1989 )  มอบรางวัล “โครงการส่งเสริมปลุก  กระแสและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้คุ่คุณธรรมในสถานศึกษา”   ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง   ส่งเสริมคุณธรรมดีเด่น  ระดับประเทศ  จากคณะกรรมาธิการการศึกษาศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  วุฒิสภา