ทุนแลกเปลี่ยน >> สถาบันเกอเธ่ - GEOTHE

บทบาทของสถาบันเกอเธ่

      สถาบันเกอเธ่ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการให้พัฒนาด้านการเรียนการสอน ภาษา เยอรมัน ทั้งในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้ว และในโรงเรียนที่มีโครงการจะเปิดสอนภาษาเยอรมันในอนาคตอันใกล้ โดยจะให้การสนับสนุนทางด้านตำราเรียนและตำราเกี่ยวกับความรู้ด้านวัฒนธรรม และสังคมเยอรมัน อุปกรณ์ที่เป็นสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัย และหากจำเป็นจะรวมถึงรวมทั้งเครื่องเล่นสำหรับสื่อการสอนต่างๆด้วย การสนับสนุนทั้งหมดยังรวมถึงการให้ครูผู้สอนได้รับการอบรมและศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้คุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนดียิ่งขึ้น ทั้งนี้โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะขอคำปรึกษาได้จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของโครงการ ที่ดูแลโรงเรียนที่เป็นสมาชิกทั้งในพื้นที่ และทั่วประเทศ

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

      แนว คิดเรื่อง “โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต” เปิดโอกาสอันงดงามให้กับทั้งนักเรียนในโรงเรียนที่ เป็นสมาชิกที่จะทำความรู้จักภาษาและแวดวงวัฒนธรรมเยอรมันตั้งแต่ในวัยเรียน เพราะการเรียนภาษาเยอรมัน หมายถึงการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยมุมมองที่ชัดเจนว่า "ผู้ที่พูดภาษาเยอรมันได้ นอกจากจะสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้ถึง 119 ล้านคนแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานของการศึกษาต่อในประเทศเยอรมนีและปูทางสู่สายอาชีพที่ อยู่ในระดับสากลอีกด้วย“ สำหรับนักเรียนที่มีความกระตือรือร้น ขยันและเอาใจใส่ในวิชานี้จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ โดยจะได้รับเชิญเข้าเรียนในหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนที่ประเทศ เยอรมนี ให้เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน หรือได้รับรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจ